หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอุทัย สมการ

กลุ่มบุคลากรสมาชิกสภาองค์การ

ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาจง

รายละเอียด

ที่อยู่294 หมู่ 19 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์093-5174939

อีเมล

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง