หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลตาจง

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายปราโมทย์ มูระคา

  นายกเทศมนตรีตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายเสริม ปลัดวิเศษ

  รองนายเทศมนตรีตำบลตาจง

 • thumbnail

  นางสงบ พรมศรี

  รองนายกเทศมนตรีตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายถวิล นนท์ศิริ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายถวัล ทับวิเศษ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตาจง

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายมงคล เตื่อยตุ่น

  ประธานสภาเทศบาลตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายเฉลิมเกียรติ วงษ์ทอง

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายพยุงศักดิ์ เตื่อยตุ่น

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายบุญมา ศรีภู่

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายทวี ภูมิศรีจันทร์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายกล นาราช

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายสมยศ มั่งมี

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายประเสริฐ หงษ์วิเศษ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายธันวา สอนกระโทก

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายกิตติ สวายพล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายวิจารย์ จุลนาค

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายอุทัย สมการ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาจง

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  สิบเอกประหยัด นาราช

  ปลัดเทศบาลฯ <br>สายด่วน 0860929093

 • thumbnail

  นางสาวรัตติกาล ทองเกลี้ยง

  รองปลัดเทศบา่ลตำบลตาจง

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายวรพัทธ์ มาลัย

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  พ.จ.ต.พิทักษ์ ราชโส

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • thumbnail

  นางสายชล ชัยศิลป์

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • thumbnail

  น.ส.ณัฐกานต์ อภัยจิต

  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 • thumbnail

  นายดนัยพัชร์ ขวัญมงคล

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายกิติศักดิ์ บัวอ้อม

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางปรียาภัทร สันตินพพร

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางวาสนา เนตรภักดี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายพรชัย อ่อนรัมย์

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณี สุวรรณกิจ

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • thumbnail

  นายศักดิ์ชัย พะลัง

  นิติกร

 • thumbnail

  นายภาณุวัฒน์ ทั่งประโคน

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  น.ส.ศิริลักษณ์ เบ็ญจศาสตร์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  น.ส.ฤทัยรัตน์ ชอบเสร็จ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวสันต์ ขวัญใจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  น.ส.วรรณภา วงศ์ศิริศักดิ์

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • thumbnail

  นายศุภชัย สอนกระโทก

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายนรชัย ศรีภู่

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายพณิชพล ปัตถาติ

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายธนบูรณ์ ภูมิศรีจันทร์

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายชลทิศ บุญมี

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายปกรณ์ มูระคา

  พนังานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายปิยะพงษ์ วิชัด

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายกฤษณพงศ์ โพธิ์ทับไทย

  นักการ

 • thumbnail

  น.ส.นอง กระโจม

  คนงาน

 • thumbnail

  นายคุณ ดาประโคน

  ภารโรง

 • thumbnail

  นายวีรพันธ์ วุธวงศ์

  คนงาน

 • thumbnail

  นายอนุสิกข์ ขุนรักษ์บรวชาติ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายฐิติวัจน์ หามุลตรี

  คนงาน

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสุภาพ บุญล้อม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  น.ส.กัลยาณี มงคลดี

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • thumbnail

  นางนันท์นิกา แก้วกลม

  นักวิชาการการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  น.ส.กุลรัตน์ ภิรมย์สุข

 • thumbnail

  นางสุชาฎา จารัตน์

  พนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  น.ส.บังอร เพชรแก้ว

 • thumbnail

  น.ส.มัณฑนา เรืองสระ

  ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  น.ส.เมทิกา ห้วยลำดวน

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายณัฐดนัย ฉกรรจ์ศิลป์

  คนงาน

กองช่าง

 • thumbnail

  นายสุวิชัย โภคทรัพย์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  น.ส.นันหญา อาจสามารถ

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นางกัญญา เบ็ญจคุ้ม

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายชนินทร์ ราตรี

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายณัฐพงษ์ เลิศสกุล

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายนวธร นุกาศรัมย์

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • thumbnail

  น.ส.เจจิรา วงษ์รัมย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายอัจฉริยะ นามสว่าง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายพิชัย สวายผล

  พนง.ขับเครืองจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายประเสริฐ ห้าวเหิม

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายสมิง มูระคา

  ช่างไม้

 • thumbnail

  นายรวย อุ่นเรีอง

  ช่างไม้

 • thumbnail

  นายประนอม โกยชัย

  ช่างปูน

 • thumbnail

  นายธงชัย วัฒนพงษ์ศิริ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายประพันธ์ ศรีภู่

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายนพดล ภูมิพงษ์

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายสมจิตร บุตรจันทร์

  พนักงานสูบน้ำ

 • thumbnail

  น.ส.ปรัษฐา มงคลฤทธี

  คนงาน

 • thumbnail

  น.ส.ธนากรณ์ พรมศรี

  คนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาวรัตติกาล ทองเกลี้ยง

  รองปลัดเทศบาลตำบลตาจง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  สิบเอกทักษิณ นามบุญ

  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ชำนาญงาน

 • thumbnail

  สิบเอกหญิงธริสรา นามบุญ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

 • thumbnail

  น.ส.วิจิตรา น้อยนาง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายเงา เป็นนวล

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายณัฐชัย แก้วกลม

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  น.ส.สุปราณี มั่งมี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายนาท เครื่องคว้าดำ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายเกิด แว่นประโคน

  คนงาน

 • thumbnail

  นายณรงค์ เครื่องคว้าดำ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายสุริยา อาจไชย

  คนงาน

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายเด่นพหัสชัย เนตรภักดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.ปทิตตา มีพวงผล

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.อำนาจ ขุนรักษ์บวรชาติ

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  พ.จ.อ.ประเสริฐ เสาวโค

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวันชนะ ครุณรัมย์

  นักสันทนาการ

 • thumbnail

  นางสาวเปรมฤดี เตาะครบุรี

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.สุภาพ สวายผล

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมดแดง

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ รัตน์อมร

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา

 • thumbnail

  นางกาญจนา จันทร์ประโคน

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมดแดง

 • thumbnail

  นางสุภา มีสานุ

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม

 • thumbnail

  นางภารดี เพชรไทย

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม

 • thumbnail

  นางทองใส โนนน้อย

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมดแดง

 • thumbnail

  นางจิรันธนิน รัญโรจน์กิตติกุล

  ครู ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านบุ

 • thumbnail

  น.ส.สายฝน บุญศร

  ครู ศูนน์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านสว่าง

 • thumbnail

  น.ส.สุมาพร หวยประเสริฐ

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพพยัคฆ์

 • thumbnail

  น.ส.ถนอม อุ่นเรือง

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือใหม่

 • thumbnail

  นางระเบียบ บุญมี

  ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านบุ

 • thumbnail

  น.ส.โนรี ปลัดวิเศษ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาจง

 • thumbnail

  น.ส.ไพลิน โกยชัย

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาจง

 • thumbnail

  น.ส.กรองทอง รุ่งประโคน

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านสว่าง

 • thumbnail

  น.ส.ประยอม พรหมโสฬส

  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา

 • thumbnail

  น.ส.จันทร์จิรา ลาดกระโทก

  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาจง

 • thumbnail

  น.ส.สุภาพร ปลาน้อย

  คนงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา

 • thumbnail

  นายมนตรี เรืองฉาย

  ภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือใหม่

 • thumbnail

  นายชู ศัตรา

  ภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา

 • thumbnail

  น.ส.ภัทรธิรา ภาแก้ว

  คนงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาจง

 • thumbnail

  นายสหัสวรรต ตะเกิงสุข

  ภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมดแดง

 • thumbnail

  นายกรกิต เบ็ญคุ่ม

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  น.ส.ภัทรวดี เฉื่อยฉ่ำ

  คนงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพพยัคฆ์

 • thumbnail

  น.ส.จิราพร ได้พร้อม

  คนงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง