หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลตาจง

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายเด่นพหัสชัย เนตรภักดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.ปทิตตา มีพวงผล

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

 • thumbnail

  พ.จ.อ.ประเสริฐ เสาวโค

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวันชนะ ครุณรัมย์

  นักสันทนาการ

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.สุภาพ สวายผล

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมดแดง

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ รัตน์อมร

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา

 • thumbnail

  นางกาญจนา จันทร์ประโคน

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมดแดง

 • thumbnail

  นางสุภา มีสานุ

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม

 • thumbnail

  นางภารดี เพชรไทย

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม

 • thumbnail

  นางจิรันธนิน รัญโรจน์กิตติกุล

  ครู ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านบุ

 • thumbnail

  น.ส.สายฝน บุญศร

  ครู ศูนน์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านสว่าง

 • thumbnail

  น.ส.สุมาพร หวยประเสริฐ

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพพยัคฆ์

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือใหม่

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมดแดง

 • thumbnail

  นางระเบียบ บุญมี

  ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านบุ

 • thumbnail

  น.ส.โนรี ปลัดวิเศษ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาจง

 • thumbnail

  น.ส.ไพลิน โกยชัย

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาจง

 • thumbnail

  น.ส.ประยอม พรหมโสฬส

  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา

 • thumbnail

  น.ส.จันทร์จิรา ลาดกระโทก

  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาจง

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านสว่าง

 • thumbnail

  น.ส.สุภาพร ปลาน้อย

  คนงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา

 • thumbnail

  นายมนตรี เรืองฉาย

  ภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือใหม่

 • thumbnail

  นายชู ศัตรา

  ภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา

 • thumbnail

  น.ส.ภัทรธิรา ภาแก้ว

  คนงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาจง

 • thumbnail

  นายสหัสวรรต ตะเกิงสุข

  ภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมดแดง

 • thumbnail

  น.ส.จิราพร ได้พร้อม

  คนงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพพยัคฆ์

 • thumbnail

  ว่าง

  พนักงานขับรถยนต์

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง