หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลตาจง

กองช่าง

 • thumbnail

  นายสุวิชัย โภคทรัพย์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางกัญญา เบ็ญจคุ้ม

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  ว่าง

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  ว่าง

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายณัฐพงษ์ เลิศสกุล

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายนวธร นุกาศรัมย์

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • thumbnail

  น.ส.เจจิรา วงษ์รัมย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายอัจฉริยะ นามสว่าง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายพิชัย สวายผล

  พนง.ขับเครืองจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายประเสริฐ ห้าวเหิม

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายสมิง มูระคา

  ช่างไม้

 • thumbnail

  นายรวย อุ่นเรีอง

  ช่างไม้

 • thumbnail

  นายประนอม โกยชัย

  ช่างปูน

 • thumbnail

  นายประพันธ์ ศรีภู่

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  ว่าง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายสมจิตร บุตรจันทร์

  พนักงานสูบน้ำ

 • thumbnail

  น.ส.ปรัษฐา มงคลฤทธี

  คนงาน

 • thumbnail

  น.ส.ธนากรณ์ พรมศรี

  คนงาน

 • thumbnail

  นายกัมพล ศรีภู่

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายบรรลัง มีสานุ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายสุจิน กลิ่นนาค

  คนงาน

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง