หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลตาจง

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายวรพัทธ์ มาลัย

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสายชล ชัยศิลป์

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • thumbnail

  น.ส.ณัฐกานต์ อภัยจิต

  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 • thumbnail

  นายดนัยพัชร์ ขวัญมงคล

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  พ.จ.ต.พิทักษ์ ราชโส

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • thumbnail

  นายกิติศักดิ์ บัวอ้อม

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางวาสนา เนตรภักดี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางปรียาภัทร สันตินพพรจิตต์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุพรรณี สุวรรณกิจ

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายพรชัย อ่อนรัมย์

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายศักดิ์ชัย พะลัง

  นิติกร

 • thumbnail

  นายภาณุวัฒน์ ทั่งประโคน

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  น.ส.ศิริลักษณ์ เบ็ญจศาสตร์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  น.ส.ฤทัยรัตน์ ชอบเสร็จ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวสันต์ ขวัญใจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  น.ส.วรรณภา วงศ์ศิริศักดิ์

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • thumbnail

  นายศุภชัย สอนกระโทก

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายนรชัย ศรีภู่

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายพณิชพล ปัตถาติ

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายธนบูรณ์ ภูมิศรีจันทร์

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายชลทิศ บุญมี

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายปกรณ์ มูระคา

  พนังานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายปิยะพงษ์ วิชัด

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  น.ส.นอง กระโจม

  คนงาน

 • thumbnail

  นายคุณ ดาประโคน

  ภารโรง

 • thumbnail

  นายวีรพันธ์ วุธวงศ์

  คนงาน

 • thumbnail

  นายฐิติวัจน์ หามุลตรี

  คนงาน

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง