หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลตาจง

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายปราโมทย์ มูระคา

  นายกเทศมนตรีตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายเสริม ปลัดวิเศษ

  รองนายเทศมนตรีตำบลตาจง

 • thumbnail

  นางสงบ พรมศรี

  รองนายกเทศมนตรีตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายถวิล นนท์ศิริ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตาจง

 • thumbnail

  นายถวัล ทับวิเศษ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตาจง

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง