หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลตาจง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาวรัตติกาล ทองเกลี้ยง

  รองปลัดเทศบาลตำบลตาจง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  สิบเอกทักษิณ นามบุญ

  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ชำนาญงาน

 • thumbnail

  สิบเอกหญิงธริสรา นามบุญ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

 • thumbnail

  น.ส.วิจิตรา น้อยนาง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายเงา เป็นนวล

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายณัฐชัย แก้วกลม

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  น.ส.สุปราณี มั่งมี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายนาท เครื่องคว้าดำ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายเกิด แว่นประโคน

  คนงาน

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงาน

 • thumbnail

  นายสุริยา อาจไชย

  คนงาน

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง